Welcome to Website.บริการอื่น ๆ งานแตกแต่งและออกแบบห้องเรียนอย่างมีสไตล์ พร้อมให้บริการดูแลอุปกรณ์ภายในระยะประกันหลังการขายแบบทันใจภายใน 24ชม. .
Check out what we have done! :)
Something you might want to know about us.
Don't be hesitated to contact us if you have something to say.
Title

โครงการเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีต่างๆ

บริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีทางการศึกษา อุปกรณ์ทุกชิ้นรับประกันพร้อมเปลี่ยนและซ่อมให้ภายในระยะเวลาประกัน

Read More
Title

โครงการจัดทำห้องเรียนทางวิทยาศาสตร์

1.ห้องเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
3.ห้อง Lab 3d

Read More
Title

โครงการจัดทำห้องสื่อต่าง ๆ

1.งานออกแบบและตกแต่งปรับปรุงห้องสมุดเพื่อการสิบค้น
2.ปรับปรุงห้องเรียนปกติให้เป็นห้องเรียนอาเซียน
3.ห้องเรียนรู้สื่อ ห้องมัลติมีเดีย

Read More
Title

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยี

1.จอ Led Display สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

Read More

Gifted education

image

ระบบการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

image

ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยน่าเรียน พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ห้องเรียน STEM LAB

image

การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งล้วนเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเป็นโลกาภิวัฒน์ ตั้งอยู่บนฐานความรู้ และเต็มไปด้วยเทคโนโลยี อีกทั้งวิชาทั้งสี่เป็นวิชาทีมีความสำคัญอย่างมากกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ความมั่นคงของประเทศ

ลานกีฬาหลังคาโดม

image

เพื่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ให้มีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ห้องเรียน STEM ROBOTICS

image

หลักสูตร STEM มาผสมผสานกับ หุ่นยนต์ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสื่อการสอน ได้เรียนตั้งแต่การประกอบและการออกแบบหุ่น การเขียนโปรแกรมสั่งการ จนกระทั่งสามารถประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ประดิษฐ์ทำภารกิจต่าง ๆ

ศูนย์พัฒนาวิชาการติวเตอร์

image
เนื่องจากในสภาพปัจจุบันนักเรียนจะต้องมึความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการเรียนใช้เวลาเรียนในห้องเรียนตามปกติยังไม่พอกับนักเรียนที่จะต้องมีพื้นฐานด้านความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ... สนองนโยบายของโรงเรียน

 

Copyright © 2015 Your bangkok-investor.com